REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COSTA COFFEE 2024
"Costa Coffee te face VIP la Untold!"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitară Costa Coffee "Costa Coffee te face VIP la Untold!" (“Campania”) este organizată și desfășurată de către Coca-Cola HBC România S. R. L. (denumită în continuare "Organizatorul"), o societate comercială din România, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti-nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Înregistrare RO 474152.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe website-ul www.costacoffee.ro în secțiunea dedicată Regulamentului. De asemenea, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, între orele 09:00 - 18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, (ii) prin transmiterea unui e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfășurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale legislației aplicabile. Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare și orice canale de comunicare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare. Avand in vedere limitările obiective specifice materialelor și/sau mesajelor publicitare și/sau cu rol de comunicare, întotdeauna vor prevala prevederile Regulamentului Oficial.

1.6. Domeniul www.costacoffee.ro este detinut de Costa Limited, cu adresa Costa House Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Houghton Regis, Bedfordshire, UK. Website-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzand fara limitare toate textele si imaginile ("Continut") sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al Coca-Cola HBC sau al The Coca-Cola Company sau al altor terte parti cu toate drepturile rezervate cu exceptia cazului in care nu este altfel specificat.

1.7. Dezvoltarea, mecanismul Campaniei, baza de date aferentă derularii Campaniei, bazele de date în vederea efectuarii tragerilor la sorți și alocarea premiilor instant sunt implementate, realizate și operate prin intermediul Costa Limited, cu adresa Costa House Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Houghton Regis, Bedfordshire, UK denumită în continuare “Costa Limited”.

1.8. Redactarea Regulamentului Oficial, alocarea premiilor prin trageri la sorți și managementul castigatorilor si a premiilor, indiferent de metoda de alocare, sunt realizate prin intermediul SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul în București, Strada Carol Knappe nr. 41, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de înregistrare RO25946293, denumită în continuare “Agenția Digitală”. Agenția Digitală actioneaza ca și persoana imputernicita a Organizatorului sub toate aspectele pentru care Agenția este contractată de către Organizator, inclusiv din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară în perioada: 15 Iunie 2024 - 31 Iulie 2024, incepand cu ora 10:00:00, inclusiv a zilei de 15 Iunie 2024 pana la ora 23:59:59, inclusiv, a zilei de 31 Iulie 2024 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (SORTIMENTE ȘI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1. Produsele participante la Campanie vor fi denumite în continuare “Produse Participante” și sunt urmatoarele:

- toate sortimentele de cafea macinata Costa Coffee, în ambalaj de 200 grame, indiferent de aroma,

- toate sortimentele de cafea boabe Costa Coffee, în ambalaj de 500 grame și 1 kg, indiferent de aroma,

- toate sortimentele de Costa Coffee Capsule comprimate cu aparatele Nespresso®, si

- toate sortimentele de capsulele comprimate cu aparatele Nescafé Dolce Gusto®,

Toate Produsele Participante trebuie sa fie comercializate pe teritoriul României.

4.2. *Nescafé®, Nescafé Dolce Gusto® si Nespresso® sunt mărci înregistrate ale Societe des Produits Nestle S.A., Costa Limited nu este asociată cu Societe des Produits Nestle S.A, lar aceasta companie și nici una dintre filialele sale, nu au fabricat sau au promovat acest produs.

4.3. Orice alte produse comercializate de către Organizator, altele decat cele menționate la Art. 4.1., nu pot fi utilizate de către consumatori pentru înscrierea în prezenta Campanie.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisa participarii exclusive a persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data începerii Campaniei, cetățeni români și cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania (denumit in continuare ,,Participant/Participanti’’).

Toate condițiile pentru participare enumerate trebuie îndeplinite la data începerii Campaniei.

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajații) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajații) Coca-Cola Romania S.R.L., Costa Limited, Agenției Digitale și al celorlalte agenții implicate în Campanie;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajații) magazinelor care vand Produsele Participante;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepusi;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfasoara, său de timpul pe care-l petrec în imobilele/locatiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;

f. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – e. de mai sus (insemnand copii, părinți, soț/sotie, frate/sora);

g. persoanele a căror vârstă este mai mica de 18 ani impliniti la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA.

6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda un număr total de 84 premii:

Tip Premiu

Premiu

Buc

Valoare individuala TVA inclus

Valoarea TOTALA

Impozit Unitar

IMPOZIT TOTAL

Valoare TOTALA

TVA și impozit incluse

Mare Saptamanal

Experiența VIP Festival UNTOLD

4

25.000,00 lei

100.000,00 lei

2.711,00 lei

10.844,00 lei

110.844,00 lei

Saptamanal

Soundbar - Denon DHT-S216

20

1.099,00 lei

21.980,01 lei

55,00 lei

1.100,00 lei

23.080,01 lei

Instant

Termos

60

142,80 lei

8.568,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

8.568,00 lei

TOTAL NR PREMII

84

Total VALOARE

142.492,01 lei

6.2. Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este estimată la 142.492,01 lei și include TVA și impozitul aferent veniturilor din premii.

6.3. Detaliile și specificatiile premiilor se regasesc în Anexa 1 a prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Organizatorul va utiliza în materialele publicitare imagini cu titlu de prezentare, neobligandu-se a livra premii în conformitate 100% cu imaginile din materialele publicitare, putand exista mici diferente de caracteristici, precum culoare, model, specificatii tehnice, etc. Premiile vor fi de marca și tipul menționat în Anexa 1, în limita cantității maxime și a valorii maxime alocate fiecărui tip de premiu.

6.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani; în cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Cu toate astea, Organizatorul își rezerva dreptul de a decide, în situații excepționale, cum ar fi și fără a se limita la cele enumerate: limitări comerciale, limitări legale, limitări care nu țin de controlul Organizatorului, forta majora, orice alte mijloace, să aducă orice modificări premiilor pe cat posibil, de valoare aproximativ egala și cu caracteristici similare. În caz de imposibilitate de a face orice alte modificări premiilor, Organizatorul își rezerva dreptul de a decide sa ofere contravaloarea premiilor.

6.5. Dacă pe Perioada Campaniei nu se înscrie/nu participă niciun Participant ori se înscriu/participa mai puțini Participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

6.6. Dacă până la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile alocate acestei campanii, pe motiv ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele acestora sau nu s-au înregistrat înscrieri valide (dar fără a se limita la acest motive), atunci premiile Campaniei rămân la dispoziția Organizatorului, acesta putand dispune, dar fără a fi obligat sa le aloce printr-o alta tragere la sorți.

6.7. Organizatorul nu are nici o obligație, sub nicio forma sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

6.8. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare și atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.9. Intrucat premiul ce consta în Experiența VIP Festival UNTOLD, varsta minima de acces este impusă de către organizatorii respectivului eveniment.

6.10. În cazul în care prin regulament de participare (respectiv prin Termene si Conditii) organizatorii festivalului comunicat în prezenta campanie permit (sub acord parental) accesul persoanelor sub 18 ani, Organizatorul nu este obligat sa respecte aceleași reguli privind varsta minima de participare. Astfel, Organizatorul prezenței Campanii, respectiv Coca-Cola HBC Romania S.R.L., impune varsta de 18 ani ca varsta minima de participare la Campanie și implicit, ca varsta minima pentru acces la festivalul. De aceea, Organizatorul va depune toate diligentele de a împiedica participarea la Campanie a persoanelor sub 18 ani impliniti în conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

6.11. Lista castigatorilor finali (după validarea eventualelor rezerve), va fi afișată în termen de maxim 30 de zile lucrătoare după finalizarea Campaniei pe website-ul Campaniei https://www.costacoffee.ro/ (sectiunea Castigatori).

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.

Definiții, Termeni și Detalierea Mecanismului Campaniei

7.1. Website-ul Campaniei: www.costacoffee.ro ce poate fi accesat direct atât de pe desktop, cât și de pe dispozitive mobile.

7.2. Numărul de INFOLINE: 0800.080.800, număr apelabil gratuit, disponibil în Perioada Campaniei între orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exceptand sărbătorile legale.

7.3. Participant: Persoana care s-a înscris în Campanie conform mecanismului descris în prezentul Regulament. Un Participant se identifica în mod unic în mecanismul Campaniei în baza datelor de pe bonului fiscal pe care apare achiziționat minim un Produs Participant.

7.4. Bon fiscal: Bonul fiscal, pentru scopul prezentei Campanii, este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal la efectuarea unei tranzactii de achizitionare a unui Produs Participant pe teritoriul Romaniei. Acesta are implicit o forma fizica, printata.

7.5. Participantii trebuie sa pastreze in original Bonul fiscal inscris in Campanie si la cerere sa faca dovada detinerii acestuia in scopul revendicarii si validarii premiului. Pentru evitarea oricariui dubiu, avand in vedere specificul acestei Campanii, Participantii sunt obligati sa pastreze toate bonurile fiscale inscrise in Campanie, intrucat Organizatorul isi rezerva dreptul de a le solicita pe toate pentru validarea premiului. Termenul de “Bon Fiscal”, astfel cum este utilizat in prezentul Regulament, acopera si facturile fiscale emise in numele unei persoane fizice sau in cazul comenzilor online efectuate de persoane fizice si pentru care se emit doar factura fiscala si chitanta (nu si Bon fiscal).

7.6. Numarul bonului fiscal :Numărul bonului fiscal este un identificator unic atribuit fiecărui bon fiscal emis de o casă de marcat sau un alt sistem de înregistrare a vânzărilor. Acesta ajută la urmărirea și verificarea tranzacțiilor efectuate de o unitate comercială. De obicei, numărul bonului fiscal se află în partea superioară sau inferioară a bonului. Este precedat de termeni precum "Nr. bon", "Bon Nr.", "Număr bon fiscal" sau abrevieri similare.

7.7. Data si ora bonului fiscal: Data și ora bonului fiscal reprezintă momentul exact al emiterii bonului, adică momentul în care tranzacția a fost finalizată și înregistrată de casa de marcat sau de alt sistem de înregistrare a vânzărilor. Data și ora sunt de obicei imprimate în partea superioară sau inferioară a bonului fiscal, dar pot apărea și în mijloc, lângă alte detalii importante ale tranzacției. Pot fi precedate de termeni precum "Data", "Ora", "Date", "Time", sau abrevieri similare.

7.8. Fotografia Bonului fiscal: in contextul prezentei Campanii, fotografia Bonului fiscal trebuie sa cuprinda vizual Bonul fiscal integral si indeosebi sa fie vizibile de pe bon urmatoarele informatii: magazinul emitent si datele de identificare ale acestuia, Produsele Participante achizitionate si valoarea acestora de achizitie, valoarea totala a Bonului fiscal si numarul, data si ora la care a fost emis. Fotografia trebuie sa fie in format JPG, JPEG sau PNG si sa aiba dimensiunea minima de 300x400 pixeli.

7.9. Mecanismul de înscriere pe scurt: Pentru a se înscrie în Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

I. Să achiziționeze minim un Produs Participant;

II. Să acceseze Website-ul Campaniei;

III. Sa introducă datele personale de identificare alături de datele si fotografia bonul fiscal;

Mecanismul detaliat

7.9. Participarea în Campanie și înscrierea pentru a castiga unul dintre premiile puse la dispoziție de către Organizator prin intermediul Website-ul Campaniei https://www.costacoffee.ro/.

7.10. Pentru a participa la campanie, Participantul trebuie:

I. Să achiziționeze minim 1 (un) Produs Participant;

II. Sa acceseze Website-ul Campaniei;

III. Se înscrie în pagina campaniei, completand corect și integral următoarele:

 1. Numărul, data si ora bonului fiscal;

 2. Adresa de e-mail;

 3. Numarul de telefon;

 4. Tara de rezidenta - Romania;

 5. Încărcarea fotografiei bonului fiscal;

 6. Acordul participantului ca a luat la cunostinta conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului Oficial al Campaniei;

 7. Confirmarea participantului cu are varsta peste 18 ani;

 8. Bifa optionala: Acordul participantului pentru comunicari de marketing;

7.11. Pentru fiecare înscriere a unui bon fiscal Participantul va primi un mesaj de răspuns prin care va fi informat cu privire la statusul înscrierii (confirmat valid/invalidat/eronat, etc). Spre exemplu, dar fără a se limita la:

 1. Inscrierea a fost efectuata;

 2. Participantul a castigat un premiu instant;

 3. Tipul fisierului nu este acceptat;

 4. Fotografia bonului fiscal este prea mica/mare;

 5. Eroare de incarcare;

7.12. În scopul validării unui castig, Participantii trebuie sa pastreze în original bonul fiscal în baza căruia s-au înscris în Campanie și sa il / le prezinte / predea Organizatorului, oricand la cerere, conform prezentului Regulament Oficial.

7.13. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea si desfasurarea acestei Campanii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a sesiza organele abilitate de cercetare judiciara, urmand a informa respectivul Participant cu privire la decizia sa.

7.14. In scopul validarii unui castig, Participantii trebuie sa pastreze in original TOATE Bonurile fiscale in baza carora s-au inscris in Campanie si sa il/le prezinte/predea Organizatorului, oricand la cerere, conform prezentului Regulament Oficial.

Reguli generale de participare la Campanie:

7.15. Necompletarea oricaruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea de a efectua înscrierea în Campanie. De asemenea, completarea campurilor obligatorii cu informații incorecte și/sau incomplete conduce la imposibilitatea contactarii Participantului și/sau imposibilitatea validării premiului. În acest caz, Organizatorul își rezerva dreptul de a invalida castigatorul și de a nu preda premiul. Organizatorul își rezerva dreptul a NU opera modificări în baza de date a Campaniei indiferent de tipul de solicitare și de solicitant. Spre exemplificare, nu vor modifica adrese de e-mail/numere de telefon completate eronat, datele bonurilor etc.

7.16. Pentru fiecare accesare a Website-ul Campaniei, Participantul va suporta costul accesului la internet și/sau date mobile, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de internet/date.

7.17. Nu este permisă înscrierea acelorași bonuri fiscale de catre acelasi participant sau de catre participanti diferiti. O astfel de actiune va fi considerata tentativa de fraudare a Campaniei si va determina eliminarea Participantului din Campaniei și, după caz, a invalidării premiului/premiilor astfel obtinut/e.

7.18. Un Participant identificat cu același e-mail poate efectua în campanie, pe zi calendaristică un număr maxim de 5 înscrieri în baza a 5 bonuri fiscale diferite.
În cazul în care Participantul atinge limita maximă de 5 înscrieri într-o zi calendaristică, incepand cu a 6-a înscriere Participantul va fi atenționat ca nu se mai poate înscrie în Campanie, următoarelor încercări de înscriere/participare în ziua respectivă nu vor mai fi luate în considerare și nu vor fi validate. Bonurile fiscale neinscrise din cauza atingerii limitei maxime de înscriere pe zi calendaristică, nu-si pierd valabilitatea, putand fi înscrise în ziua următoare cu mențiunea ca ziua următoare sa facă parte din perioada de desfășurare a Campaniei.

7.19. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului în cauză și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

7.20. Modalitatea de acordare a premiilor Campaniei:

7.20.1. Campania este impartita in intervale denumite “intervale saptamanale”; aceste intervale sunt relevante pentru acordarea PREMIILOR MARI si a Premiilor Saptamanale

Interval saptamanal

De la

Pana la

Zile

1

15 iunie

23 iunie

9

2

24 iunie

30 iunie

7

3

01 iulie

07 iulie

7

4

08 iulie

14 iulie

7

5

15 iulie

21 iulie

7

6

22 iulie

31 iulie

10

7.20.2. După încheierea fiecărui interval saptamanal de extragere în Campanie, Costa Limited va exporta din sistem toate înscrierile.

7.20.3. Costa Limited va preda Organizatorului care la randul sau va preda Agenției Digitale baza de date pentru fiecare tragere la sorți în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare.

7.20.4. Baza de date va contine toate înscrierile, necastigatoare de alte premii, efectuate în fiecare zi din intervalul saptamanal de extragere pe Website-ul Campaniei, conform fomularului de inscriere detaliat in prezentul Regulament Oficial.

7.20.5. Tragerea la sorți se va efectua de către Agenția Digitală (în numele Organizatorului), utilizând un program computerizat specializat de extragere aleatorie, în prezența unui reprezentant al Agenției Digitale în calitate de împuternicit al Organizatorului și a unui notar public, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la recepționarea bazei de date, conform detaliilor de mai jos.

7.20.6. Acordarea PREMIILOR MARI se realizeaza prin trageri la sorți notariale ce se vor efectua cu o frecventa saptamanala exclusiv în primele 4 intervale saptamanale ale campaniei; pentru evitarea oricarui dubiu, acest tip de premiu nu se va extrage in ultimele doua intervale saptamanale ale Campaniei

I. Pentru intervale saptamanale 1 - 4 se vor acorda prin tragere la sorți 1 (un) premiu constand în Experiența VIP Festival UNTOLD pentru 2 persoane; In total se vor extrage 4 (patru) astfel de premii;

II. Pentru fiecare premiu se va extrage cate 1 (un) potențial castigator si 3 (trei) castigatori de rezerva;

III. După extragerea înregistrării castigatoare si a rezervelor aferente, se va face identificarea castigatorilor pe baza datelor personale, Agentia Digitala demarand procedurile de punere în posesie.

IV. Acordarea Premiilor MARI se completează cu prevederile specifice de revendicare, prevalidare și intrarea în posesie în cadrul articolelor cuprinse în SECȚIUNEA 8 din prezentul Regulament.

7.20.7. Acordarea Premiilor Saptamanale se realizeaza prin tragere la sorți notariala:

I. Pentru fiecare interval saptamanal din perioada Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți un anume numar de premii, conform tabelului de mai jos. In total se vor extrage 20 astfel de premii

Interval saptamanal

Numar de premii

1

4

2

3

3

3

4

3

5

3

6

4

II. Pentru fiecare premiu se va extrage cate 1 (un) potențial castigator si 3 (trei) castigatori de rezerva;

III. Fiecare tragere la sorți se va efectua în prezenta unui notar public și va fi certificata de acesta.

IV. Înscrierile efectuate într-un interval de extragere din perioada Campaniei participa la tragerea la sorți aferentă acelei saptamani, acestea nefiind introduse ulterior în baza de date pentru următoarele extrageri ale aceluiași tip de premiu din saptamanile urmatoare.

V. După extragerea înregistrării castigatoare si a rezervelor aferente, se va face identificarea castigatorilor pe baza datelor personale, Agentia Digitala demarand procedurile de punere în posesie.

VI. Acordarea premiilor saptamanale se completează cu prevederile specifice de revendicare, prevalidare și intrarea în posesie în cadrul articolelor cuprinse în SECȚIUNEA 8 din prezentul Regulament.

7.20.8. Acordarea Premiilor Instant:

I. Pe întreaga perioada de desfășurare a Campaniei, Participantii vor putea castiga instant în baza înscrierii in campanie.

II. premiile se aloca pe baza de momente castigatoare aleatorii; Fiecare Moment Câștigător va fi stabilit aleatoriu în cadrul a 60 de sub-secvențe temporale aleatorii pe tot parcursul campaniei, asigurându-se că toate premiile sunt distribuite în mod echitabil pe durata întregii promoții.

III. In total se vor acorda 60 astfel de premii cu o pondere medie saptamanala de 10 (zece) premii instant.

IV. Acordarea premiilor Instant se completează cu prevederile specifice de revendicare, prevalidare și intrarea în posesie în cadrul articolelor cuprinse în SECȚIUNEA 8 din prezentul Regulament.

7.21. Alte detalii cu privire la premiile acordate:

I. Organizatorul își rezerva dreptul de a invalida toate acele castiguri suplimentare ale unui castigator, în situația în care a revendicat mai multe premii decât limita maximă permisă.

II. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim 1 (un) premiu din fiecare categorie, dupa cum urmeaza: 1 (un) premiu instant, 1 (un) premiu saptamana si 1 (un) premiu mare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida toate acele castiguri suplimentare ale unui castigator, in situatia in care a revendicat mai multe premii decat limita maxima permisa chiar daca acesta a participat in campanie cu numere de telefon diferite.

III. Organizatorul își rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrării în posesia premiilor, pentru a asigura acordarea premiilor către persoanele îndreptățite. Se vor reține copii de pe aceste documente doar în situațiile în care legea cere în mod expres acest lucru.

IV. În îndeplinirea obligatiilor prevazute in OG 99/2000, Organizatorul asigura că lista castigatorilor finali (după validarea eventualelor rezerve) și a castigurilor acordate, va fi facuta publica pe Website-ul Campaniei, in secțiunea dedicată: https://www.costacoffee.ro/, in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei (finalizarea Campaniei se produce la expirarea ultimei zile a Perioadei Campaniei, conform art. 3.1).

V. Avand in vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în România, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal si acceptarea premiului sunt condiții esențiale de validare a castigatorului

SECȚIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR. Revendicare online, validarea și punerea în posesie a premiilor

8.1. Pana la validarea finală, un Participant va fi denumit “potențial castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi declarat castigator final:

Premiile instant:

8.2. Potențial castigator, va fi anuntat de castig instant pe website, insa datele personale vor fi preluate de Agentia Digitala intr-un pas ulterior.

8.3. După încheierea fiecărui interval saptamanal, Costa Limited va exporta din sistem sau va pune la dispozitie organizatorului modalitati de descarcare ale datelor tuturor castigatorilor pentru acest tip de premiu. Costa Limited va preda aceste date Organizatorului care la randul sau va preda Agenției Digitale baza de date în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare.

8.4. Agenția Digitale va transmite castigatorilor si un link de revendicare, gestionat de către Agenția Digitală, pe care castigatorul trebuie să-l acceseze și să completeze următoarele categorii de date personale:

I. nume;

II. prenume;

III. data nașterii pentru confirmarea varstei;

IV. adresa de livrare a premiului, respectiv: județ, localitate, strada, număr, bloc, scara, număr scara, etaj, apartament;

8.5. Accesarea si completarea datelor necesare validarii si respectiv livrarii premiului se poate realiza in maxim 3 zile lucratoare.

8.6. La finalul procedurilor mai sus menționate, Agenția Digitală va verifica datele și informațiile completate de către castigatori si dacă acestea respecta integral clauzele prezentului Regulament, premiul se validează și se inițiază procedurile de expediere a premiului către castigator.

8.7. Punerea în posesie a premiului se va face prin grija directă a Agenției Digitale, în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la prevalidarea premiului, prin intermediul unei firme de curierat, la adresa comunicata de castigator.

8.8. In cazul in care castigatorul nu revendica premiul, nu este eligibil pentru premiu sau acest premiu se invalideaza din oricare alt motiv, Organizatorul isi rezerva dreptul de a realoca premiul in campanie.

Premiile acordate prin tragere la sorți: saptamanale si premiul cel mare

8.9. După tragerile la sorți efectuate de către Agenția Digitală, potențialii castigatori vor primi câte un SMS pe numarul de telefon folosit la înscrierea în campanie, SMS ce va conține informații despre premiul castigat și modalitatea de revendicare a premiului, respectiv un link de revendicare. Alternativ, in situatia in care SMS-ul nu se livreaza pe numarul de telefon completat in formular din motive independente de vointa Organizatorului (spre exemplu fara a ne limita la: numarul de telefon folosit la inscriere nu este valabil, nu este in aria de acoperire etc), Agentia Digitala poate transmite aceleasi informatii si pe adresa de email completata in formularul de inscriere.

8.10. Potențialul castigator trebuie sa acceseze link-ul de revendicare și să completeze corespunzător informațiile solicitate în termen de 3 (trei) zile lucrătoare ce curg de la data și ora la care Agenția Digitală trimite SMS-ul/e-mail-ul prin care este anunțat de castigarea premiului.

8.11. Se vor colecta următoarele informații necesare intrării în posesie a premiului:

a. nume;

b. prenume;

c. data nașterii pentru confirmarea varstei;

d. adresa de livrare a premiului;

e. fotografia actului de identitate, intrucat premiile au valoare impozabila;

f. exclusiv pentru premiul cel mare, datele însoțitorului: nume, prenume, data nașterii, pentru confirmarea varstei;

8.12. Prevalidarea, respectiv verificarea datelor completate de către potențialii castigatori si respectiv insotitori se realizează în termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la data completării de către aceștia a tuturor informațiilor solicitate.

8.13. Validarea – presupune verificarea bonului fiscal in original si procedurile de punere in posesie a premiului:

a. La finalul procedurilor mai sus mentionate de prevalidare, un castigator poate fi validat sau invalidat.

b. In situatia in care un castigator este validat, se demareaza procedurile de preluare a bonului fiscal original. Agentia Digitala va trimite, pe seama Organizatorului, un curier la adresa specificata de potentialul castigator in vederea preluarii Bonului Fiscal in original.

c. Castigatorul este direct responsabil de continutul predat curierului si de asigurarea ca acesta (curierul) sa introduca Bonul Fiscal intr-un plic securizat (furnizat standard de firma de curierat), marcandu-l corect cu documentul de transport (AWB). Imposibilitatea potentialului castigator de a preda curierului Bonul Fiscal, ori predarea unui alt Bon Fiscal, sau daca Bonul Fiscal predat este deteriorat, modificat, s.a., conduce automat la descalificarea potentialului castigator si la apelarea la rezerve care se vor supune la randul lor regulilor de validare descrise in Regulamentul Oficial.

8.14. Pentru premiile saptamanale: Punerea în posesie a premiului se va face prin grija directă a Agenției Digitale, în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la prevalidarea premiului, prin intermediul unei firme de curierat, la adresa comunicata de castigator.

8.15. Pentru premiile mari, procedura de validare și punere în posesie este extinsă, avand cuprinse o serie de etape adiționale. Astfel:

a. castigatorul are termen de maxim 6 zile calendaristice pentru a completa o declarație pe proprie raspundere, model furnizat de Agentia Digitala, in care acesta va completa datele personale ale Insotitorilor, identice cu categoriile de datele personale solicitate pentru castigatori, și anume cele menționate la art 8.11. Insotitorul este necesar sa respecte varsta minima in conformitate cu art. 6.10 din prezentul Regulament.

b. Castigatorul este responsabil pentru acuratețea datelor și transmiterea declarației de câștigător a însoțitorului, prin care acesta din urma a luat la cunostinta regulile prezentului Regulament și este de acord cu modul de prelucrare a datelor personale;

c. În cazul în care castigatorul sau insotitorul nu mai sunt disponibili pentru călătoria după confirmarea și rezervarea acestora, aceștia pierd orice drept asupra premiului;

d. Biletele la Festival se transmit/e către castigator în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul transmiterii tuturor informațiilor necesare validării, prin e-mailul cu care a participat în cadrul campaniei;

8.16. În cazul în care un potențial castigator este invalidat, se va activa rezerva nr. 1, respectând aceeași procedura detaliată mai sus. În măsura în care își rezerva nr. 1 (devenită potențial castigator de drept) nu poate, din varii motive, intra în posesia premiului, se va activa rezerva nr. 2 și se va urma aceeași procedura pana la eventuala epuizarea tuturor rezervelor. Rezervele vor avea aceleași termene si conditii de revendicare precum castigatorul inițial.

8.17. Alte dispoziții:

I. Pentru acuratetea informatiilor și în scopul unor ulterioare verificări, toate formularele electronice și/sau comunicări prin e-mail ce se vor derula între Agenția Digitală și Participanți, sau Organizator și Participanții, vor fi păstrate, conform politicii de confidentialitate a Organizatorului.

II. Organizatorul își rezerva dreptul sa contacteze potențialul castigator si la numărul de telefon utilizat la înscrierea în campanie, dacă acesta este disponibil.

III. În situația în care, unul sau mai mulți castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu mai pot intra în posesia premiilor la termenele precizate conform prezentului Regulament (și eventualele acte adiționale ulterioare) aceștia nu pot fi despagubiti. În acest caz, premiile castigate vor fi anulate și nu vor mai fi acordate, ramanand la dispoziția Organizatorului.

IV. În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

a. un potențial câștigător are completate sau furnizeaza la revendicare/înscriere, informații incomplete sau eronate; sau

b. un potențial castigator nu revendica premiul în termenul indicat; sau

c. un potential castigator nu prezinta documentația solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d. un potențial castigator nu îndeplinește orice alta condiție impusă de prezentul Regulament Oficial.

V. Participarea în Campanie și, după caz, revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-și exprima acordul pozitiv pentru utilizarea datelor personale în scopul unor activități ulterioare de marketing direct. Pentru claritate, activitățile ulterioare de marketing direct sunt gestionate în întregime de Costa Limited în conformitate cu politica sa de confidentialitate disponibila pe www.costacoffee.ro, fără implicarea Organizatorului, de nicio natura.

VI. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani, dacă nu se prevede altfel în Regulament. În cazul refuzului unui Participant de a efectua formalitățile aferente de preluare a premiului revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

VII. Pentru premiile pentru care Regulamentul prevede expediere, acesta pot fi revendicate și deci expediate doar pe teritoriul României.

VIII Ulterior intrării în posesia premiului, castigatorului îi revin toate responsabilitățile și obligațiile conform legislației aplicabile în România, cât și responsabilitatea întreținerii și utilizării premiului la standardele legale, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterior acordarii oficiale a premiului.

IX. În cazul refuzului unui Participant de a efectua formalitățile de intrare în posesie a premiului, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial sau în cazul în care acesta nu își revendică premiul în termenele puse la dispoziție în prezentul regulament prin accesarea link-ului de revendicare primit în cadrul e-mail-ului ce informeaza asupra castigului, acesta va pierde dreptul la premiu și de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va acorda pe rand rezervelor, în aceleași condiții și la epuizarea acestora premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului.

X. Castigatorul Premiului cel mare trebuie să aibă în vedere ca procedura de punere în posesie a premiului poate fi una de lungă durata și orice intarziere poate duce la imposibilitatea dobandirii de către câștigător a premiului castigat din motive independente de Organizator sau Agentia Digitala.

XI. În situația în care castigatorul premiului cel mare sau insotitorul nu mai este/sunt disponibili pentru participarea la experiența la data agreata, aceștia pierd dreptul asupra premiului.

XII. Organizatorul nu este obligat sa implementeze alte preferințe care nu sunt explicit menționate în specificațiile detaliate ale acestui premiu (de exemplu, dar fără a se limita la: însoțitori suplimentari, transport adițional, preferințe alimentare speciale), conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 9. ERORI, CODURI NECORESPUNZĂTOARE

9.1. Înscrierile în Campanie sau revendicarile făcute pe baza unor bonuri fiscale ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale informațiilor de participare, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare.

9.2. Organizatorul, Costa Limited, Agenția Digitală și afiliații acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale precum și pentru elemente componente necorespunzătoare.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale ce conțin Produse Participante. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale aferente Produselor Participante nu va influența acordarea premiului de către Organizator Participantului care a revendicat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin participarea la Campanie, toți Participantii și eventualii castigatori sunt de acord și se obliga sa respecte și sa se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

10.3. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fără a se limita la, pentru:

I. Acțiunile întreprinse în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau pe un alt Website;

II. Conturile sau participările ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

III. Eventualele situații ce pot deriva din încercările de înscriere în prezenta Campanie cu date din campanii anterioare și/sau alte companii în desfășurare;

IV. Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet, generate de rețelele de telefonie mobilă sau internet sau de oricare alte defecțiuni sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului;

V. Situațiile în care adresa de e-mail folosită la înscriere nu poate fi identificată ulterior (e-mail livrat, e-mail bounce, etc.) și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie.

VI. Situațiile în care numărul de telefon furnizat de Castigator nu poate fi apelat în termenele precizate aferente fiecărui tip de premiu, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului; Exemplu dar fara a se limita la:

a. Apeluri ale agentului curier în ziua livrării premiului;

b. Apeluri efectuate la ore diferite în zile diferite de către Agenția Digitală (estimat de 3 apeluri în minim 2 zile diferite);

c. Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor e-mail folosite la înscriere;

d. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de rețelele de telefonie mobilă sau furnizorii de internet;

e. Situațiile în care consumatorii achizitioneaza în Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului participante la Campanie.

10.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data și ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

10.6. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care conțin informații false ori vadit eronate (de exemplu, dar fără a se limita la bon fiscale ilizibil) și/sau care nu îndeplinesc toate condițiile de validare.

10.7. Participantii vor suporta costurile de internet la accesarea a website-ului Costa Coffee.

10.8. Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observa anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

10.9. Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie dacă va considera că respectivul Participant a dat dovadă de un comportament prin care este pus în pericol bunul mers al Campaniei oricare ar afecta reputația Organizatorului, indiferent dacă acest comportament este fraudulos ori nu.

10.10. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria răspundere că a luat la cunostinta si este de acord cu următoarele:

a. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconforma cu realitatea;

b. Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care sa facă imposibilă utilizarea premiilor;

c. Participantul este constient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial

10.11. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

a. informeaza ca garanția pentru premii este furnizată exclusiv de către vanzatorul respectiv, compania care comercializează aceste premii;

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către castigator;

c. sunt exonerati de către castigatori, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fără a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

d. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către castigatori unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

e. Nu sunt raspunzatori și vor fi exonerati de orice răspundere pentru acțiunile, erorile, omisiunile, pierderile, leziunile, decesele, pagubele materiale, accidentele, intarzieri, lipsa performanțelor, sau orice alte nereguli care rezulta din neglijență, încălcarea, falimentul, sau orice alte acțiuni sau inacțiuni ale mijloacelor de transport sau unităților de cazare sau, în general, terții implicați în furnizarea serviciilor incluse în premii, inclusiv, dar fără a se limita la, fluctuațiile de preț, sau modificările de program, sau echipamente, sau cazare pentru orice serviciu care are loc după data stabilirii perioadei de desfășurare a experienței, sau erori în rezervari, tarife, sau alte informații furnizate de către orice companie de transport, unitate de cazare sau terț în mod automat sau alt sistem de rezervare.

f. Nu sunt responsabili pentru nicio dificultate intampinata de castigatori in a folosi premiul, care deriva din motive obiective sau din acțiuni/inacțiuni/lipsa de diligenta a castigatorului: carte de identitate expirata, pierderea rezervarii, neprezentare, etc.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Agenția Digitală va calcula și va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentele suport (declarațiile de castigatori, copia cărții de identitate a câștigătorilor, AWB sau procesele verbale de predare a premiilor) și dovada plății impozitului vor fi puse la dispoziția Organizatorului imediat după achitarea acestuia la Bugetul de Stat. Orice alte eventuale taxe sau cheltuieli sunt în sarcina Participanților.

SECȚIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Costa Limited, Agenția Digitală și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

12.2. Organizatorul și Costa Limited au calitatea de operatori asociați de date cu caracter personal și vor prelucra datele personale așa cum reiese din prezentul Regulament. Agenția Digitală a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită. Costa Limited prelucrează datele cu caracter personal în numele Organizatorului, in contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de Procesator.

12.3. În scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizator și Costa Limited, părțile au stabilit:

a. categoriile de date cu caracter personal prelucrate și temeiurile prelucrării datelor;

b. obligațiile părților, ce vizează, între altele, obligațiile de respectare a legislației prelucrării datelor cu caracter personal, obligații privind informarea persoanelor vizate, restricții privind accesul la datele cu caracter personal, obligații privind utilizarea unor subcontractori precum și nominalizarea unui punct de contact în cadrul organizației pentru a fi contactat cu privire la solicitări/ plângeri în legătură cu aspecte vizând protecția datelor;

c. cerințe privind măsurile de securitate implementate pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal;

d. obligații privind asistența și cooperarea dintre părți;

e. cerințe privind păstrarea datelor cu caracter personal prelucrate;

f. condiții privind transferul datelor către țări terțe; și

g. aspecte privind răspunderea părților și despăgubiri.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

a. Potentiali castigatori, castigatorii si rezervele;

b. Însoțitorii potentialilor castigatori sau ai castigatorilor;

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, în conformitate cu art. 6 (1)(b) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor castigatorilor (executarea obligațiilor care reies din Regulament);

b. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (când este cazul), publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate; sau prelucrarea datelor reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului);

c. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Înregistrarea se vă face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim );

d. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal. Informații pentru Participanți:

A) Organizatorul, Costa Limited si Agenția Digitală prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Participantii în mod direct ori la înscrierea în campanie ori la revendicarea unui premiu.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul Agenției Digitale, date pe care le furnizeaza castigatorii/însoțitorii în mod direct (în calitate de Operator care administrează Website-ul Campaniei ) pentru scopul:

1. validarii castigatorilor si inmanarii premiilor, respectiv:

- nume și prenume, e-mail completate de participant la înscriere;

- adresa de livrare completata de câștigător în procesul de revendicare al premiilor;

- exclusiv pentru premiul cel mare, datele însoțitorului: nume, prenume, data nașterii;

2. achitării impozitelor la bugetul de stat: datele din actul de identitate completate de câștigător în procesul de revendicare al premiilor;

Organizatorul poate transmite datele personale prelucrate ale Participanților partenerilor contractuali ai acestuia care asista în organizarea Campaniei și realizarea celorlalte activități din Campanie (extragerea câștigătorilor, soluționarea reclamațiilor), acesta având obligația de confidentialitate a datelor astfel primite/prelucrate.

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

 1. reprezentanții legali sau părinții Participanților minori;

 2. partenerii Organizatorului, acționând ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția Digitală), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

 3. furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

 4. furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web, în cazul link-ului unic de revendicare (cum ar fi Agenția Digitală);

 5. furnizorii de servicii de hosting web și centre de date etc.;

 6. autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

B) În ceea ce privește sursa și destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către Costa Limited va rugăm sa consultați termenii prelucrării datelor de către Costa Limited accesand urmatorul link: www.costacoffee.ro

Transferul datelor cu caracter personal

A Organizatorul nu transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (potențiali castigatori, castigatorii și rezervele; părinții / reprezentanții autorității tutelare a potentialilor castigatori, castigatorilor si rezervelor) decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

B Pentru datele cu caracter personal prelucrate de către Costa Limited și furnizate la înscrierea în Campanie de către Participanți exista transferuri de date în afara Spațiului Economic European, iar condițiile prelucrării și transferul acestora se pot consulta în Notificarea privind confidențialitatea din Website-ul Campaniei,accesand urmatorul link: www.costacoffee.ro

Durata de păstrare a datelor

A Datele cu caracter personal sunt păstrate de Organizator cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate conform Regulamentului, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul solutionarii reclamatiilor vor fi stocate pe Perioada Campaniei și a atribuirii premiilor, plus o perioadă suplimentară necesară soluționării reclamației (doar în privința datelor care fac obiectul reclamației). Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.

B Pentru perioada de păstrare a datelor cu caracter personal prelucrate de către Costa Limited va rugam sa consultati accesand link-ul: www.costacoffee.ro sau la adresa de e-mail ro.contact@cchellenic.com

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată.

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

 • și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

 • în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru Organizator:

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) de mai sus, cu privire la operațiunile de prelucrare de date realizate de Organizator, persoanele vizate pot trimite o solicitare prin accesarea link-ului de mai jos:

https://app-eu. onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610.

În situația în care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul link-ului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Sos. București Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

E-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com

Pentru Costa Limited/The Coca-Cola Company

Prin e-mail la adresa dpo@coca-cola.com sau romania@coca-cola.com

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO).

De asemenea, persoanele vizate pot să-și exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin WEBSITE-ul oficial Coca-Cola sau

i. folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în WEBSITE-ul oficial Coca-Cola, sau

ii. prin transmiterea unei solicitări în format electronic la adresa de e-mail romania@coca-cola.com

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Încetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe Website-ul Campaniei.

SECȚIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatoresti romane competente din București.

SECȚIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Dacă o situație de forta majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Dacă va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

15.3. În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora următoarele evenimente:

a. pierderea bazelor de date care contin inscrierile din cadrul Campaniei;

b. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;

c. tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d. orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

e. Eventualele situații politice sau climatice care fac imposibilă sau periculoasa participarea la Experienta oferita ca premiu cel mare (inclusiv dar fără a se limita la stare de război, lovituri de stat, revolte, cutremure, inundații, greve ale liniilor aeriene etc);

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECȚIUNEA 16. MINORII

16.1. Minorii (persoanele fizice cu varsta sub 18 ani) nu pot participa la Campanie.

16.2. Întrucât prezenta Campanie se adresează și persoanelor ce au varsta de peste 18 ani. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula și, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt încheiate în condițiile legale ce asigura valabilitatea lor. Aceleași reguli sunt aplicabile și insotitorilor castigatorilor sau ai potentialilor castigatori.

SECȚIUNEA 17. SESIZĂRI

17.1. În vederea sesizărilor, Participantii la Campanie pot depune reclamații astfel:

a. pentru sesizare și/sau întrebări ce țin de Regulament si premii, Participantii se pot adresa în scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, număr gratuit disponibil de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00 (cu excepția sărbătorilor legale).

b. pentru sesizari ce tin de reclamatii sau intrebari tehnice legate de campania Costa Coffee, mecanismul Campaniei, baza de date aferentă derularii Campaniei, bazele de date în vederea efectuarii tragerilor la sorți, Participantii se pot adresa în scris la romania@coca-cola.com

SECȚIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe Website-ul Campaniei la secțiunea dedicată : www.costacoffee.ro.
De asemenea, Regulamentul Oficial poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, număr gratuit disponibil de luni până vineri între orele 9.00 – 18.00 (cu excepția sărbătorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.comsau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

18.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Agenția Digitală, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, cu modificările ulterioare și a fost semnat și autentificat în prezenta unui Notar Public, într-un exemplar original și mai multe copii duplicat.

Coca-Cola HBC Romania S. R. L.
prin SYSCOM DIGITAL

ANEXA 1 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COSTA COFFEE 2024
SPECIFICATII PREMII

1. Premiul Mare Saptamanal - Experiența VIP Festival UNTOLD pentru 2 persoane include următoarele specificatii:

1.1. Sejurul pentru 2 persoane (castigator + însoțitor) care va avea loc în perioada 07 - 12 august 2024, în orașul Cluj-Napoca, regiunea Transylvania, România;

1.2. 2 (doua) bilete VIP la Festivalul UNTOLD care se va desfășura în perioada 08 - 11 august 2024;

1.3. 5(cinci) nopți cazare, într-o camera dubla standard, la un hotel de 5 stele - Radisson Blu Untold Themed Hotel, cu mic dejun inclus, check-in în data de 07.08.2024 și check-out în data de 12.08.2024, la orele stabilite conform politicii hotelului;

1.4. Transfer vip de la Aeroportul Cluj Napoca sau gara centrala Cluj Napoca la hotel și în final înapoi la Aeroportul Cluj Napoca sau gara centrala Cluj Napoca; În cazul în care castigatorul utilizează transport personal, acesta va sosi direct la hotel.

1.5. Acces la Ziua 0 de petrecere de festival, la turul “Front of House” și un tur Backstage al festivalului;

1.6. Acces la evenimente speciale care au loc în cadrul hotelului si/sau festivalului care au legatura cu premiul cel mare;

Condiții specifice acces Festival, conform prezentului Regulament:

a. Accesul la evenimentul UNTOLD este permis oricărei persoane cu vârsta de minim 18 ani impliniti în 2024. Aceasta este o politică strictă impusa de Organizator indiferent de cele prevăzute de termenele și condițiile de desfășurare ale festivalului. În plus, atat castigatorul cât și insotitorul trebuie sa verifice și sa se conformeze regulilor de acces și conduită a evenimentului disponibile accesand link-ul untold.com

NOTA: Acest premiu oferă acces complet pe toată durata evenimentului și va fi valabil indiferent dacă organizatorul festivalului modifică perioada acestuia, fie că este mai scurtă sau mai lungă decât cea anunțată la momentul publicării prezentului Regulament Oficial.

2. Premiul saptamanal- Soundbar- Denon DHT-S216 are următoarele specificatii:

2.1. Materialul este format din aluminiu și plastic

2.2. Design soundbar cu subwoofer incorporat

2.3. Sunetul boxelor este Surround

2.4. Culoare: Negru

2.5. Conectivitate prin Bluetooth

2.6. Tehnologii Audio este Dolby Digital

2.7. Pachetul Contine si Telecomandă

3. Premiul instant - Termos are următoarele trăsături:

3.1. Material: aluminiu și plastic capacitate 16 oz, 473ml

3.2. în limita stocului disponibil la momentul revendicării.

Coca-Cola HBC Romania S. R. L.
prin SYSCOM DIGITAL